بانوان خانه دار برای حفظ پاکیزگی اجاق گازشان، از فویل آلومینیوم استفاده می‌کردند. استفاده از فویل آلومینیوم به عنوان پوشش روی گاز، باعث می‌شود تا انواع آلودگی‌های ناشی از پخت و پز به بدنه اصلی اجاق گاز و سطوح داخلی آن وارد نشده و به راحتی با هزینه پائین می‌توان این پوشش را تعویض نمود.